class A{ //Do something } class B : public A{ //Do something } class C : public B{ //Do something }